Биздин сайт эч кимге баш ийбейт Жана эч кимге коз каранды эмес. ОЗУнун багытында каалагандай иш алып барат.
Сайттын максаты алакандай Чон Алай элибизди районубузду онуктуруу.!!!
Албетте онуктуруу биздин колубуздан келбейт. Эгер бири бирибизди колдоп аракет кылсак баары болот. Чон-Алайдын онугуусу учун Жогорку чиндеги адамдардан баштап эн кичик балага чейин онуктурууну Максат койсок албетте баары ишке ашат. Келиниздер ар бирибиз оз тармактарарыбызда, биргеликте районубузду онуктуролу…!

Чон-Алай районунун Кыскача тарыхы.

Чоё-Алай районунун жалпы аянты 485,7 миё чарчы км. Чыгыш тараптан Алай району, т\нд\к-батыш тараптан Баткен облусунун райондору, т\нд\к-чыгышынан Ооганистан, т\шт\к-батыштан Тажикстан Республикасынын Жергетал району менен чектешкен, бийик тоолуу, кыш мезгили 6-7 айга созулган, климаттык шарты катаал район.

Чоё-Алай району географиялык абалга ылайык, стратегиялык мааниси эске алынып Кыргыз АССРинин Кыргыз ССРи болуусунун алдын ала иш чарасы катары 1936-жылы Чоё-Алай ъз алдынча райондук статуска ээ болгон.

Ал кезде курамына 5 колхоз кирген. Андан кийин 1958-жылы Алай, Чоё-Алай, Г\лчъ райондору биргелешип Алай району болуп уюштурулган. Чоё-Алай району 5 бъл\мдън турган Чоё-Алай совхозу болуп Алай районунун курамына кирген.

Ъз\нчъ район болуп турган мезгилде айыл чарбасын  ън\кт\р\\ колго алынып, Теёдик, Жаштилек, Кызыл Октябрь, Кызыл Майрам, Большевик колхоздору калыптанган чарбага айланат. 1939-жылы Дароот-Коргон айылында алгачкы телефон аппараты пайдаланууга берилген.

Андан соё Улуу Ата мекендик согуш башталып, райондун 300гъ жакын эр азаматтары кан майданда болушкан.

Согуштан кийинки жылдары элдин турмушу  оор абалда болгон. Райондун экономикасын кътър\\ максатында малдын башын къбъйт\\ иш чаралары ж\рг\з\лгън.

1958-жылдан 1992-жылга чейин ъръънд\н калкы айрым бир маалыматтар \ч\н 200 км аралыкка 4-5 к\н убакыт кетирип убарагерчиликти башынан ъткър\шт\. Ал кезде маршруттук автобус каттамдары болуп, жол кире мамлекет тарабынан аныкталып бир топ жеёилдиктер болгон. Ошого карабастан Чоё-Алай совхозунун эли аябагандаё кыйынчылыкты башынан ъткъргън. 1992-жылы жаёы замандын шарданына шыктанган Чоё-Алайлыктар жогорку бийлик органдарына, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеёешине ъздър\н\н ж\рък ъй\ткън къйгъйл\\  маселелерин коюп, натыйжада Чоё-Алай району болуп кайрадан статус алган.

Район  болуп толук кандуу иш аракет  ж\рг\зъ баштагандан аз убакытта 1995-1996-жылдары Кыргыз Республикасында ж\рг\з\лгън агрардык реформа саясаты менен чарбалар жоюлуп жерди, айыл чарба м\лктър\н менчиктештир\\ процессии болуп ътт\.

Жаёы базар экономикасына туш болгон райондун калкы мындай шартта иштъъгъ  тажрыйбанын жоктугунан калктын турмуш деёгээли абдан тъмъндъъ абалына келди.

Бирок, райондун калкы к\ж\рмънд\\л\к менен эмгектенип, жаёы шартка ылайык ыкмаларды ъздъшт\р\п, райондун жетекчилеринин иш билги аракеттери менен райондун  социалдык-экономикалык абалын жогорулатуу боюнча иш алып барышты.

28 жыл аралыгында райондо бардык тармакта ъс\п –ън\г\\лър болду.

0

Автор публикации

не в сети 2 месяца

admin

0
Комментарии: 0Публикации: 706Регистрация: 13-01-2020

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *